Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra