Stališča do pripomb in predlogov v času javne razgrnitve osnutka DPN za daljnovod x110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica

17.11.2020 Mateja P. (Občinska uprava) 23